Deprecated: Argumentul $control_id este învechit începând cu versiunea 3.5.0! in /home/casdro5/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301
Scop și obiective - Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept

Scop și obiective

by ongadmin

Asociația are ca scop:

(1) Apărarea, promovarea, afirmarea, respectarea, protejarea, consolidarea și susținerea prin toate mijloacele legale a:

 1. statului de drept și a democrației în România și în lume;
 2. drepturilor și libertăților individuale garantate de Constituția României și legislația internă,  precum și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale, și toate convențiile și tratatele ratificate de România ce ar promova astfel de valori;
 3. României ca stat național, suveran și independent, unitar şi indivizibil;
 4. democrației constituționale în România;
 5. suveranității naționale; 
 6. desfășurării de alegeri libere, corecte și periodice;
 7. separației și echilibrului puterilor in stat; 
 8. dreptului la apărare și la un proces echitabil în toate componentele sale;
 9. accesului liber la justiție;
 10. dreptul la libertate și siguranță;
 11. statutului și independenței judecătorilor, precum și a independenței puterii judecătorești atât în ansamblul său, cât și în raport cu celelalte puteri din stat;
 12. statutului procurorilor, în limitele stabilite de Constituție și lege; 
 13. intereselor cetățenești;
 14. liberei dezvoltări a personalității umane, dreptății și pluralismul politic în România și în lume;
 15. libertății de exprimare, inclusiv a libertății presei;
 16. libertății de conștiința, inclusiv a libertății religioase;
 17. accesului la informații de interes public;
 18. nediscriminării; 
 19. intereselor naționale ale României în Uniunea Europeană și în raport cu celelalte state membre din UE;
 20. resurselor, valorilor si tradițiilor românești. 

(2) Identificarea, apărarea, reprezentarea, protejarea și susținerea persoanelor a căror drepturi și libertăți individuale au fost încălcate ori au fost victime ale abuzurilor statului sau erorilor judiciare.

(3) Îmbunătățirea condițiilor din locurile privative de libertate (arest preventiv, detenție, etc.) și sprijinirea integrării și reinserției sociale a celor privați de libertate, atât prin elaborarea, susținerea și/sau promovarea de modificări legislative, cât și prin asigurarea că drepturile celor privați de libertate sunt respectate. 

(4) Buna, legala, transparenta, echitabila și profesionista funcționare a:

 1. Autorităților și instituțiilor publice;
 2. Autorității judecătorești.

(5) Creșterea transparentei, eficienței, independenței, imparțialității, performanței, responsabilității și profesionalismului în justiție, inclusiv în justiția europeană, cea de la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene și cea de la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului.

(6) Respectarea de către autoritățile și instituțiile publice care se ocupă de securitatea și apărarea națională a atribuțiilor ce le revin în limitele stabilite de Constituție și lege.

(7) Prezentarea unei situații factuale reale, în vederea evaluării corecte și obiective a situației din Romania în pozițiile și rapoartele de țară emise de organismele internaționale (cum ar fi, dar nu limitat la, rapoartele emise în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, cele emise de Departamentul de Stat al SUA, Comisia Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația Națiunilor Unite, GRECO, Comisia de la Veneția).

(8) Implicarea în dezbaterile, discuțiile și acțiunile de la nivelul Uniunii Europene în vederea apărării, promovării și protejării drepturilor și libertăților cetățenilor români, precum și a suveranității și a intereselor naționale ale României.

(9) Susținerea României într-o Uniune Europeană a națiunilor suverane, în care ordinea constituțională și drepturile României sunt recunoscute, respectate și egale cu ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

(10) Inițierea, promovarea și susținerea emiterii de acte normative la nivelul Uniunii Europene care să respecte și să protejeze caracterul național, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României, precum și resursele, valorile, tradițiile românești, drepturile și libertățile cetățenilor. 

Pentru realizarea scopului propus, obiectivele Asociației sunt:

 1. monitorizarea respectării de către autoritățile și instituțiile publice a Constituției României, a legilor și drepturilor și libertăților fundamentale, informarea publică cu privire la derapajele descoperite, precum și corectarea acestor derapaje folosind orice mijloace legale disponibile; 
 2. identificarea eventualelor acțiuni îndreptate împotriva naționalității, suveranității, independenței, unității și individualității Statului Român și întreprinderea demersurilor legale necesare pentru limitarea și corectarea acestora;
 3. susținerea, promovarea, afirmarea și apărarea democrației, a statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 4. îmbunătățirea calității cadrului legislativ în România prin:

1. susținerea adoptării de legi și acte normative infralegale cu respectarea principiului clarității, previzibilității și exigibilității legii, precum și cu respectarea Constituției;

2. monitorizarea procesului legislativ din Parlamentul României și propunerea de amendamente;

 1. implementarea în legislația internă a înțelesului și întinderii drepturilor fundamentale astfel cum sunt ele prevăzute în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale, Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și a altora convenții și tratate ratificate de România ce ar promova astfel de valori;
 2. promovarea de demersuri directe sau prin petiționarea autorităților și persoanelor abilitate în vederea sesizării Curții Constituționale cu privire la conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice sau pentru verificarea constituționalității: ordonanțelor sau legilor în vigoare, legilor înainte de promulgare, tratatelor sau altor acorduri internaționale, regulamentelor Parlamentului etc;
 3. identificarea și promovarea de acțiuni în instanța de contencios-administrativ pentru anularea actelor administrative ce încalcă drepturi și libertăți fundamentale și/sau care sunt în contradicție cu prevederile Constituției României sau încalcă legile în vigoare, precum și împotriva acelora care sunt rezultatul unui abuz de drept;
 4. promovarea de acțiuni care au legătură cu scopul Asociației în fața instanțelor naționale, Curții Europene a Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Tribunalul Uniunii Europene și a altor instanțe ori organisme europene și internaționale; 
 5. formularea de opinii (de ex: amicus curiae, etc) și/sau cereri de intervenție în cadrul litigiilor care se află pe rolul instanțelor naționale, Curții Constituționale a României sau a altor state, Curții Europene a Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Tribunalul Uniunii Europene și a altor instanțe sau organisme europene și internaționale, litigii care au legătură cu scopul pentru care a fost constituită Asociația; 
 6. formularea, depunerea, susținerea și/sau solicitarea de materiale, poziții și cereri în fața instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, Consiliului Europei, OSCE, ONU sau alte organisme internaționale;
 7. informarea opiniei publice și sesizarea autorităților și instituțiilor abilitate din România și străinătate în cazuri de încălcări ale drepturilor omului, de abuzuri, de erori judiciare, de derapaje de la democrație și de la statul de drept; 
 8. promovarea oricărui demers legal, prevăzut de legislația internă sau Convențiile internaționale pentru restabilirea democrației, statului de drept și respectării drepturilor și libertăților persoanelor;
 9. petiționarea Avocatului Poporului, Parlamentului României, autorităților și instituțiilor publice interne, europene și internaționale cu privire la situații ce privesc scopul și obiectivele Asociației;
 10. dezvoltarea unor mecanisme ale societății civile pentru creșterea transparenței și bunei guvernări;
 11. monitorizarea procesului electoral, elaborarea de rapoarte cu privire la procesul electoral și întreprinderea de acțiuni, inclusiv în instanță, pentru apărarea dreptului la alegeri libere, corecte și periodice;
 12. elaborarea și susținerea de proiecte legislative pentru aducerea legislației in materie electorala la standarde europene, cu respectarea accesului liber la justiției pentru garantarea alegerilor libere și corecte;
 13. dezvoltarea unor mecanisme legale și instituționale eficiente de respectare a drepturilor omului și monitorizare a autorităților și instituțiilor relevante;
 14. asigurarea transparenței decizionale, a liberului acces la informațiile publice și realizarea controlului civic în privința funcționării serviciilor oferite de instituțiile publice;
 15. informarea, educarea, formarea și conștientizarea cetățenilor români cu privire la:

1. drepturile și libertățile lor fundamentale;

2. buna guvernare și funcționarea democrației constituționale;

3. modul cum își pot apăra drepturile, libertățile și interesele legitime;

 1. respectarea principiului nediscriminării în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale ratificate de România și sesizarea autorităților și instituțiilor abilitate, din România sau străinătate, în cazul identificării de situații în care nu se respectă acest principiu;
 2. conștientizarea în rândul societății și a instituțiilor și autorităților publice, prin toate mijloacele de comunicare disponibile, a efectelor negative generate de abuzuri, erori judiciare și încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor;
 3. identificarea și susținerea prin orice mijloace a victimelor abuzurilor statului sau a erorilor judiciare, precum și a persoanelor ale căror drepturi si libertăți garantate au fost încălcate;
 4. recunoașterea, apărarea și consolidarea rolului avocatului în sistemul de justiție;
 5. îmbunătățirea legislației privind drepturile avocatului, dreptul la apărare și la un proces echitabil;
 6. consolidarea, prin toate mijloacele legale, a independenței justiției prin întărirea statutului judecătorilor;
 7. modernizarea sistemului de justiție;
 8. dimensionarea numărului magistraților și personalului auxiliar la necesitățile instanțelor și parchetelor;
 9. dotarea cu mijloacele necesare a instituțiilor din sistemul de justiție și asigurarea unui aparat tehnic calificat și suficient pentru buna funcționare a sistemului de justiție;
 10. documentarea stalinizării justiției în perioada comunistă și efectuarea de demersuri pentru eliminarea oricărei reminiscente comuniste din sistemul de justiție românesc;
 11. apărarea judecătorilor și procurorilor împotriva oricăror intruziuni, din partea oricui, de natură să le afecteze, chiar și la nivel de aparență, independența și/sau imparțialitatea;
 12. promovarea, prin toate mijloacele legale, a unei justiții independente, imparțiale și eficiente, întemeiată pe valorile transparenței, responsabilității și răspunderii, integrității, solidarității, curajului, dreptății, democrației, respectării și apărării drepturilor și libertăților fundamentale; 
 13. tragerea la răspundere a magistraților care au comis abuzuri, crearea cadrului legal și implementarea unei eficiente și echitabile răspunderi materiale, disciplinare și penale a magistraților;
 14. consolidarea justiției ca un serviciu public care are obligația să fie echitabil, transparent și responsabil;
 15. identificarea problemelor din locurile privative de libertate și îmbunătățirea condițiilor din aceste locuri pentru a corespunde celor mai înalte standarde din comunitatea europeană;
 16. verificarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate și a condițiilor de arest sau detenție;
 17. dezvoltarea și implementarea de programe pentru persoanele private de libertate;
 18. dezvoltarea și implementarea de programe de reabilitare-integrare, post liberare a persoanelor condamnate penal;
 19. dialog și parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și Sindicatelor din domeniu pentru dezvoltarea unor programe de pregătire și perfecționare a angajaților și membrilor acestora, cât și a unor programe pentru persoanele private de libertate, astfel încât să se realizeze o reabilitare efectivă a persoanelor private de libertate pentru a se putea face reinserția socială a acestora; 
 20. identificarea eventualelor derapaje și abuzuri ale autorităților și instituțiilor publice care se ocupă de securitatea și apărarea națională și întreprinderea de acțiuni, inclusiv prin acțiuni în instanță sau sesizarea forurilor de supraveghere și control cu privire la cele constatate, pentru corectarea derapajelor și abuzurilor;
 21. monitorizarea cazurilor de supraveghere în masă a cetățenilor de către instituții sau autorități ale statului, inclusiv de către serviciile de informații, și întreprinderea tuturor demersurilor legale pentru stoparea acestora;
 22. identificarea, prezervarea, ocrotirea și menținerea resurselor, valorilor și tradițiilor românești, precum și promovarea acestora în țară și în lume;
 23. participarea și luarea de poziții la dezbaterile și acțiunile de la nivelul Uniunii Europene privind strategiile și politicile acesteia, precum și susținerea integrării României într-o Uniune Europeană a națiunilor suverane, în care ordinea constituțională și drepturile României sunt recunoscute, respectate și egale cu ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurându-se astfel respectarea efectivă a identității constituționale;
 24. relaționare cu reprezentanții organismelor internaționale (cum ar fi, dar nu limitat la, Comisia Europeană, Departamentul de Stat al SUA, GRECO, OSCE, Comisia de la Veneția), precum și petiționarea organismelor internaționale sau întreprinderea de alte demersuri legale către acestea pentru ca pozițiile și rapoartele de țară emise de acestea să relateze și să evalueze corect și obiectiv situația din România, iar eventualele recomandări și dispoziții emise de acestea să respecte Constituția României și să fie în interesul cetățenilor; 
 25. Monitorizarea acțiunilor și actelor de la nivelul Uniunii Europene și întreprinderea demersurilor legale disponibile, inclusiv interacție cu instituțiile UE, pentru ca aceste acțiuni și acte să respecte:
  1. caracterul național, suveran și independent, unitar şi indivizibil al statului român; 
  2. resursele, valorile și tradițiile românești;
  3. drepturile, libertățile și interesele cetățenilor români și ale rezidenților români din alte state membre UE, și întreprinderea demersurilor legale disponibile în acest sens. 

Pentru realizarea scopului declarat și a atingerii obiectivelor propuse, Asociația își propune desfășurarea, cu respectarea limitelor impuse de lege, a următoarelor tipuri de activități:

 1. Realizarea unor pagini de internet și platforme proprii pe care se vor prezenta și promova acțiunile, activitățile și pozițiile Asociației;
 2. Acționarea, prin orice mijloace și forme prevăzute și permise de lege, pe lângă instituțiile și autoritățile abilitate din România și străinătate în vederea atingerii scopului și obiectivelor Asociației;
 3. Dialog și conlucrare cu autoritățile și instituțiile abilitate din România și străinătate;
 4. Inițierea, promovarea și susținerea de petiții, sesizări, acțiuni și orice alte demersuri civice sau legale pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 5. Comunicări publice prin orice mijloace și forme în vederea corectei informări a cetățenilor cu privire la chestiuni ce privesc justiția, rolul judecătorilor, procurorilor și avocaților în societate și imperativul respectării și apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 6. Documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului, abuzurilor și erorilor judiciare, precum și sprijinirea persoanelor respective prin orice mijloace și informarea prin orice mijloc de comunicare a opiniei publice din România și din străinătate cu privire la acestea;
 7. Acțiuni, plângeri, contestații ori intervenții în justiție, în scop propriu sau accesoriu, pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
 8. Solicitări de informații de interes public;
 9. Desfășurarea de activități de cercetare, documentare și educație publică în domeniile ce se subscriu scopului și obiectivelor Asociației;
 10. Inițierea, sprijinirea, participarea sau conlucrarea cu orice parte interesată, precum și cu instituțiile și autoritățile publice competente, la elaborarea deciziilor şi politicilor publice, precum și la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniu;
 11. Participarea, organizarea și implicarea în dezbateri publice, mese rotunde, conferințe, simpozioane, cursuri de perfecționare sau orice alte asemenea activități pe temele în acord cu scopul și obiectivele Asociației;
 12. Inițierea, organizarea, participarea, promovarea si/sau susținerea de acțiuni civice, marșuri, proteste, manifestații publice şi alte activități de sensibilizare a opiniei publice, conform legii, care au legătură cu scopul și obiectivele Asociației;
 13. Sprijinirea acțiunilor și inițiativelor care răspund scopului Asociației sau sunt complementare obiectivelor acesteia;
 14. Crearea, realizarea, editarea, publicarea și distribuirea de publicații proprii [buletine informative, studii, analize, rapoarte, etc.], materiale informative și informații privind domeniul de activitate al Asociației;
 15. Colaborarea, participarea, asocierea sau implicarea în orice altă formă colaborativă sau asociativă cu orice alte asociații, organizații, autorități sau instituții publice ori private din România sau străinătate în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației;
 16. Dezvoltarea de programe proprii sau în regim de parteneriat cu asociații, organizații, instituții sau autoritățile publice din țară și străinătate;
 17. Conlucrarea cu organele și instituțiile abilitate în vederea sprijinirii atingerii scopului si obiectivelor Asociației;
 18. Contractarea de personal și persoane de specialitate în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației;
 19. Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării;
 20. Acordarea de burse studenților care se implică în activitatea Asociației;
 21. Efectuarea de orice alte activități prevăzute sau permise de lege, în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației.